Follow us on Twitter


ProductVersionUsers
2007 Microsoft Office systemv12.0.4518.10141
3D Builderv18.0.1907.120011
3D Builder (64 bits)v18.0.1907.120011
3D szöveg képernyõkímélõ (64 bits)v10.0.18362.11
3D Text Screen Saverv6.1.7601.175141
3D Text Screen Saver (64 bits)v10.0.18362.111
3D-Textbildschirmschonerv6.1.7601.175141
3D-Textbildschirmschoner (64 bits)v10.0.18362.14
?etøiè obrazovky Bubliny (64 bits)v10.0.18362.11
?etøiè obrazovky Mystifikace (64 bits)v10.0.18362.11
?etøiè obrazovky Pásy (64 bits)v10.0.18362.11
?etøiè obrazovky z fotografiív10.0.18362.6501
?etøiè obrazovky z fotografií (64 bits)v10.0.18362.11
Ãàäæåòû ðàáî÷åãî ñòîëà Windowsv6.1.7601.175141
Accessibility On-Screen Keyboardv10.0.18362.111
Address Bookv6.0.2900.60401
Administrador de tareasv10.0.10586.01
Administrador ODBCv10.0.10586.01
Áëîêíîòv10.0.19546.10002
agcpv5.1.50918.02
agcp (64 bits)v5.1.50918.01
Âîññòàíîâëåíèå ñèñòåìû Microsoft® Windowsv6.1.7600.163851
Amministrazione ODBCv10.0.18362.12
Antimalware Service Executable (64 bits)v4.18.1902.55
Anzeigewechselv6.1.7600.163851
Aplicación WordPad de Windowsv10.0.10586.01
AppInstallv3.1.1202.241
Application Discoveryv3.0.12173.11
Applicazione WordPad di Windowsv10.0.18362.6502
Azure Data Studio (64 bits)v1.14.1.01
Àäìèíèñòðàòîð ODBCv6.1.7600.163851
³äîìîñò³ ïðî ñèñòåìóv10.0.19549.10001
BDDRunv6.1.2373.01
BDDRun (64 bits)v6.1.2373.01
Beállításszerkesztõv10.0.18362.6501
Betriebssystem Microsoft® Windows®v10.0.18362.6504
Betriebssystem Microsoft® Windows® (64 bits)v12.0.18362.13
Bewegungstraining (64 bits)v6.1.7600.163851
Bezier Curves Screen Saverv5.1.2600.55121
Bildschirm-Farbkalibrierung (64 bits)v6.1.7600.163851
Bildschirmschoner "Mystify"v6.1.7601.175141
Bildschirmschoner "Mystify" (64 bits)v10.0.18362.13
Bildschirmschoner "Photos"v10.0.18362.6504
Bildschirmschoner "Photos" (64 bits)v10.0.18362.14
Bildschirmschoner "Schleifen"v6.1.7601.175141
Bildschirmschoner "Schleifen" (64 bits)v10.0.18362.13
Bildschirmschoner "Seifenblasen"v6.1.7601.175141
Bildschirmschoner "Seifenblasen" (64 bits)v10.0.18362.13
Bildschirmtastatur für Barrierefreiheitv10.0.18362.6504
Bildschirmtastatur und Schreibbereich (64 bits)v10.0.18362.12
Bildverarbeitungsgeräte-Steuerungsfeldv10.0.18362.6503
Bildverarbeitungsgeräte-Steuerungsfeld (64 bits)v10.0.18362.13
Blank Screen Saverv10.0.18362.111
Blank Screen Saver (64 bits)v10.0.18362.111
Blend for Visual Studiov16.5.29521.1501
Bloc de notasv10.0.10586.01
Blocco notev10.0.18362.6502
Bloco de notasv10.0.17763.11
Boot Configuration Data Editorv6.1.7601.175141
Boot Managerv6.1.7600.163851
Boot Sector Manipulation Tool (64 bits)v10.0.17763.11
BrowserCore (64 bits)v10.0.18362.15
Bubbles Screen Saverv6.1.7601.175141
Bubbles Screen Saver (64 bits)v10.0.18362.110
Buborékok képernyõkímélõ (64 bits)v10.0.18362.11
c2wtshostv10.0.18362.11
Çàïèñêèv6.1.7600.163851
Çàñòàâêà "Áóëüáàøêè" (64 bits)v10.0.19546.10001
Çàñòàâêà "Ãåîìåòðè÷íèé âàëüñ" (64 bits)v10.0.19546.10001
Çàñòàâêà "Ëåíòû"v6.1.7601.175141
Çàñòàâêà "Ëåíòû" (64 bits)v6.1.7601.175141
Çàñòàâêà "Îá?ºìíèé òåêñò" (64 bits)v10.0.19546.10001
Çàñòàâêà "Îáúåìíûé òåêñò"v6.1.7601.175141
Çàñòàâêà "Îáúåìíûé òåêñò" (64 bits)v6.1.7601.175141
Çàñòàâêà "Ïóñòèé åêðàí"v10.0.19549.10001
Çàñòàâêà "Ïóñòèé åêðàí" (64 bits)v10.0.19546.10001
Çàñòàâêà "Ìûëüíûå ïóçûðè"v6.1.7601.175141
Çàñòàâêà "Ìûëüíûå ïóçûðè" (64 bits)v6.1.7601.175141
Çàñòàâêà "Ñìóæêè" (64 bits)v10.0.19546.10001
Çàñòîñóíîê Windows Wordpadv10.0.19549.10001
Çàñ³á çàïèñóâàííÿ ä³é êîðèñòóâà÷àv10.0.19549.10001
Çàñ³á çàõîïëåííÿ ôðàãìåíò³âv10.0.19549.10001
Çàñ³á ä³àãíîñòèêè ïàì'ÿò³ Windowsv10.0.19549.10001
Çâóêîçàïèñü Windowsv6.1.7600.163851
Character Mapv5.2.3668.012
codecpacks.heif (64 bits)v1.0.1911.250022
codecpacks.HEVC (64 bits)v1.0.1911.210041
codecpacks.VP9 (64 bits)v1.0.1909.250012
codecpacks.webp (64 bits)v1.0.1910.20032
Conexión a Escritorio remotov10.0.10586.01
Connessione Desktop remotov10.0.18362.6502
Create Virtual Machinev10.0.18362.12
Default Screen Saverv5.1.2600.55121
Direct3D Flowerbox Screen Saverv5.1.2600.55121
Direct3D Pipes Screen Saverv5.1.2600.55121
disktoast (64 bits)v10.0.15063.14752
Dism Image Servicing Utility (64 bits)v10.0.17763.11
Display Switchv6.1.7600.163851
DocumentChat COM SkypeServerv16.0.12325.201441
DocumentChat COM SkypeServer (64 bits)v16.0.12325.201442
DVD-ñòóäèÿ Windows (64 bits)v6.1.7601.236561
Ðåäàêòîð ëè÷íûõ çíàêîâv6.1.7601.175141
Êàëüêóëÿòîð Windowsv6.1.7601.175141
Editorv10.0.18362.6504
Editor (64 bits)v6.1.7601.189171
Editor do Registrov10.0.17763.11
Editor für benutzerdefinierte Zeichenv6.1.7601.175141
Editor registruv10.0.18362.6501
Êîìïîíåíò «Ïàíåëü ìàòåìàòè÷åñêîãî ââîäà»v6.1.7601.175141
Eingabeanpassungsserver (64 bits)v10.0.18362.13
Enterprise Risk Managerv5.5.0.51
Entertainment Pack FreeCell Gamev5.1.2600.01
Entertainment Pack Minesweeper Gamev5.1.2600.01
Erõforrás- és teljesítményfigyelõv10.0.0.01
Erstellung von Wiederherstellungsmedienv10.0.18362.6503
Èteèka obrazovkyv10.0.18362.6501
Eventing Command Line Utilityv6.1.7600.163851
Executable for Chess Gamev6.1.7600.163851
Executable for Chess Game (64 bits)v6.1.7600.163852
Executable for FreeCell Gamev6.1.7600.163851
Executable for Hearts Gamev6.1.7600.163851
Executable for Minesweeper Gamev6.1.7600.163851
Executable for Solitaire Gamev6.1.7600.163851
Executable for Solitaire Game (64 bits)v6.1.7600.163852
Feladatkezelõv10.0.18362.6501
Fényképek képernyõkímélõv10.0.18362.6501
Fényképek képernyõkímélõ (64 bits)v10.0.18362.11
Ferramenta de Capturav10.0.17763.11
Flicks Trainingv6.1.7600.163851
Flujo de dispositivos (64 bits)v10.0.10586.01
FollowMe (64 bits)v1.0.0.02
GameBar (64 bits)v1.49.2001.170022
GameBarElevatedFT (64 bits)v3.36.1912.60032
GameBarFT (64 bits)v3.36.1912.60032
GameBarFTServer (64 bits)v3.36.1912.60032
Gerenciador de Tarefasv10.0.17763.11
Gestione attivitàv10.0.18362.6502
Handschrifterkennungs-Benutzerschnittstelle anpassen (64 bits)v10.0.18362.13
Handschrifterkennungs-Fehlerberichterstattungs-Assistent (64 bits)v6.1.7600.163851
Helyreállítóadathordozó-készítõv10.0.18362.6501
HTML Help Image Editorv4.74.8702.02
Îáðàáîò÷èê êîìàíä Windowsv6.1.7601.175141
Íàñòðîéêà ñèñòåìûv6.1.7600.163851
IAS Migration Readerv10.0.17763.11
Ïðèëîæåíèå ïåðåíîñà äàííûõ Windowsv6.1.7601.238061
Ïðîâîäíèê (64 bits)v6.1.7601.235371
Ïðîèãðûâàòåëü Windows Mediav12.0.7601.244991
Ìîíèòîð ðåñóðñîâ è ïðîèçâîäèòåëüíîñòèv6.1.7601.238411
Îïòèì³çàòîð äèñêà (Microsoft®)v10.0.19549.10001
Îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà Microsoft® Windows®v6.1.7601.238061
Îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà Microsoft® Windows® (64 bits)v6.1.7600.163851
Îïåðàö³éíà ñèñòåìà Microsoft® Windows®v10.0.19549.10001
Íîæíèöûv6.1.7600.163851
Illesztõprogram-csomag telepítõje (64 bits)v2.1.0.01
Imaging Devices Control Panelv10.0.18362.6503
Imaging Devices Control Panel (64 bits)v10.0.18362.12
Información del sistemav10.0.10586.01
Informações do sistemav10.0.17763.11
Input Personalization Serverv6.1.7600.163851
Input Personalization Server (64 bits)v10.0.18362.12
InspectorOfficeGadgetv16.0.12130.202584
Installazione di Windowsv10.0.18362.4181
Interactive Runtime Enginev3.5.0.1181
Internet Backgammonv6.1.7600.163851
Internet Checkersv6.1.7600.163851
Internet Explorerv11.0.18362.65021
Internet Explorer (64 bits)v11.0.18362.3298
Internet Information Servicesv10.0.18362.11
Internet Spadesv6.1.7600.163851
Ïóñòîé ýêðàív6.1.7600.163851
Ïóñòîé ýêðàí (64 bits)v6.1.7600.163851
Íåâ³çóàëüíèé åêðàív10.0.19549.10001
Ïåðåêëþ÷åíèå ýêðàíàv6.1.7600.163851
Ìåä³àïðîãðàâà÷ Windowsv12.0.19549.10001
Jegyzettömbv10.0.18362.6501
Jonas.DMS.ServiceHostv1.0.0.01
Karaktertáblav5.2.3668.01
Képernyõolvasóv10.0.18362.6501
Képeszközök vezérlõpultjav10.0.18362.6501
Képeszközök vezérlõpultja (64 bits)v10.0.18362.11
Képmetszõv10.0.18362.6501
Kézírás személyre szabása kiszolgáló (64 bits)v10.0.18362.11
Kisegítõ lehetõségek Képernyõ-billentyûzetv10.0.18362.6501
KStudio (64 bits)v2.0.1410.190001
Kurznotizenv6.1.7600.163851
Leerer Bildschirmschonerv10.0.18362.6503
Leerer Bildschirmschoner (64 bits)v10.0.18362.13
Leitor de Telav10.0.17763.11
Lente di ingrandimento Microsoftv10.0.18362.6502
Local Polv6.1.7600.163851
LogCollectorv10.0.18362.11
Logon Screen Saverv5.1.2600.55121
Malovánív10.0.18362.6501
Mapa de caracteresv5.2.3668.02
Mapa znakùv5.2.3668.01
Mappa caratteriv5.2.3668.02
Maps (64 bits)v5.1909.1910.80031
Marquee Screen Saverv5.1.2600.55121
Math Input Panel Accessoryv6.1.7601.175141
Math Input Panel Accessory (64 bits)v10.0.18362.117
Mathematik-Eingabebereichzubehörv6.1.7601.175141
Mathematik-Eingabebereichzubehör (64 bits)v6.1.7601.175141
Memory Diagnosticv10.0.17763.11
Messaging (64 bits)v4.1901.1901.240011
Metamorfózis képernyõkímélõ (64 bits)v10.0.18362.11
Microsoft .NET Frameworkv4.5.50938.184081
Microsoft Accessv16.0.12325.202982
Microsoft Access (64 bits)v16.0.12325.202987
Microsoft Accessibility Wizardv5.1.2600.55121
Microsoft Alarms and Clock (64 bits)v10.1910.1911.80011
Microsoft Application Error Reportingv16.0.12325.202762
Microsoft Application Error Reporting (64 bits)v16.0.12325.202802
Microsoft Application Virtualization (App-V)v5.1.154.05
Microsoft Application Virtualization (App-V) (64 bits)v5.1.154.08
Microsoft Appx Click Handler (64 bits)v1.0.1910.180021
Microsoft Azure Information Protectionv2.5.33.01
Microsoft Calculator (64 bits)v10.1910.0.01
Microsoft ClickToRun Virtualization Optimizationv16.0.12325.202981
Microsoft ClickToRun Virtualization Optimization (64 bits)v16.0.12325.202982
Microsoft Clip Organizerv14.0.7107.50001
Microsoft Data Access Componentsv3.525.1132.01
Microsoft DirectX-Diagnoseprogramm (64 bits)v6.1.7600.163851
Microsoft Edge (64 bits)v80.0.361.336
Microsoft Edge Update (64 bits)v1.3.117.291
Microsoft Excelv16.0.12325.202982
Microsoft Excel (64 bits)v16.0.12325.202988
Microsoft Filter Loaderv16.0.12325.202761
Microsoft Filter Loader (64 bits)v16.0.12325.202802
Microsoft Get Help (64 bits)v10.1909.1909.260011
Microsoft InfoPathv14.0.7162.50001
Microsoft iSCSI-Initiatorkonfigurationstoolv10.0.18362.6503
Microsoft Képernyõnagyítóv10.0.18362.6501
Microsoft Lyncv16.0.12325.202981
Microsoft Lync (64 bits)v16.0.12325.202981
Microsoft Magnifierv5.1.2600.55121
Microsoft Management Consolev10.0.18362.13
Microsoft Management Console (64 bits)v10.0.18362.11
Microsoft Mashup Evaluation Containerv2.76.5678.5811
Microsoft Mashup Evaluation Container (64 bits)v2.76.5678.5812
Microsoft Narratorv5.1.2600.55121
Microsoft Officev16.0.12325.202986
Microsoft Office (64 bits)v16.0.12325.2029813
Microsoft Office componentv16.0.12325.202981
Microsoft Office component (64 bits)v16.0.12325.202982
Microsoft Office Help Viewerv16.0.12325.202981
Microsoft Office Help Viewer (64 bits)v16.0.12325.202982
Microsoft Office InfoPath (64 bits)v15.0.4569.15031
Microsoft OneDrivev19.222.1110.612
Microsoft OneDrive for Business (64 bits)v16.0.4723.10004
Microsoft OneNotev16.0.12325.202981
Microsoft OneNote (64 bits)v16.0.12325.202988
Microsoft OneNote Share Charm (64 bits)v16.0.12325.200221
Microsoft Outlookv16.0.12325.202981
Microsoft Outlook (64 bits)v16.0.12325.2029811
Microsoft Outlook Accounts (64 bits)v16.0.12228.204101
Microsoft Outlook Calendar (64 bits)v16.0.12228.203881
Microsoft Outlook Communications (64 bits)v16.0.12228.204101
Microsoft PDF Reflowv16.0.12325.202981
Microsoft PDF Reflow (64 bits)v16.0.12325.202982
Microsoft Photos (64 bits)v2019.19081.22010.01
Microsoft PowerPointv16.0.12325.202981
Microsoft PowerPoint (64 bits)v16.0.12325.202987
Microsoft Projectv16.0.12325.202981
Microsoft Publisherv16.0.12325.202981
Microsoft Publisher (64 bits)v16.0.12325.202987
Microsoft Queryv16.0.12325.202981
Microsoft Query (64 bits)v16.0.12325.202982
Microsoft Remote Assistancev5.1.2600.55121
Microsoft Screen Magnifierv10.0.18362.112
Microsoft Security Client (64 bits)v4.10.209.01
Microsoft SharePoint Workspacev14.0.7113.50051
Microsoft SkyDrive Pro (64 bits)v15.0.4420.10171
Microsoft Skype (64 bits)v8.55.0.1311
Microsoft Snip & Sketch (64 bits)v10.1907.1909.40011
Microsoft SoundRecorder (64 bits)v10.1910.1911.140091
Microsoft StickyNotes (64 bits)v3.7.106.01
Microsoft Sync Centerv6.1.7601.175141
Microsoft Sync Center (64 bits)v6.1.7601.175142
Microsoft Synchronization Managerv5.1.2600.55121
Microsoft Tablet PC Componentv10.0.18362.15
Microsoft Tablet PC Component (64 bits)v6.1.7600.163851
Microsoft Teamsv1.4.4.03
Microsoft Visio (64 bits)v16.0.12430.201202
Microsoft Visual FoxProv8.0.0.25181
Microsoft Windows Feedback Hub (64 bits)v1.1907.1911.110021
Microsoft Windows Media-Konfigurationsdienstprogrammv12.0.7601.175141
Microsoft Windows Media-Konfigurationsdienstprogramm (64 bits)v12.0.7601.175141
Microsoft Windows Media-Konfigurationshilfsprogrammv12.0.18362.5301
Microsoft Windows Media-Konfigurationshilfsprogramm (64 bits)v12.0.18362.11
Microsoft Windows-Tool zum Entfernen bösartiger Software (64 bits)v5.79.16654.11
Microsoft Wordv16.0.12325.202981
Microsoft Word (64 bits)v16.0.12325.202988
Microsoft Works Tourv2.5.0.161
Microsoft Your Phone (64 bits)v1.19122.89.01
Microsoft ® Windows Based Script Host (64 bits)v5.812.10240.163841
Microsoft-Bildschirmlupev10.0.18362.6503
Microsoft.BDD.Catalog35v6.1.2373.01
Microsoft.BDD.Catalog40v6.1.2373.01
Microsoft.BDD.ElevatedProxyv6.1.2373.01
Microsoft.BDD.MonitorServicev6.1.2373.01
Microsoft.BDD.PnpEnumv6.1.2373.01
Microsoft.BDD.PnpEnum (64 bits)v6.1.2373.01
Microsoft.BDD.TaskSequencePSHostv6.1.2373.01
Microsoft.BDD.Thunk35v6.1.2373.01
Microsoft.BDD.Thunk40v6.1.2373.01
Microsoft.BDD.WDSEnum (64 bits)v6.1.2373.01
Microsoft.BDD.WizLauncherv6.1.2373.01
Microsoft.WebMediaExtensions (64 bits)v1.0.1903.280051
Microsoft® .NET Framework (64 bits)v4.0.30319.11
Microsoft® Cabinet Toolv5.2.3790.01
Microsoft® Defragmentierungv6.1.7601.175141
Microsoft® Disk Defragmenterv6.1.7601.175141
Microsoft® Drive Optimiserv10.0.18362.6501
Microsoft® Drive Optimizerv10.0.18362.110
Microsoft® HTML Help Compilerv4.74.8702.01
Microsoft® HTML Help Controlv4.74.8875.01
Microsoft® HTML Help Executable (64 bits)v10.0.19546.10002
Microsoft® HTML Help Workshopv4.74.8702.02
Microsoft® Mashup Runtimev2.75.5649.2011
Microsoft® Mashup Runtime (64 bits)v2.75.5649.2012
Microsoft® meghajtóoptimalizálóv10.0.18362.6501
Microsoft® Office (64 bits)v15.0.169.5002
Microsoft® Silverlightv5.1.50918.07
Microsoft® Silverlight (64 bits)v5.1.50918.02
Microsoft® Visual Studio®v10.0.60828.04
Microsoft® Visual Studio® (64 bits)v10.0.60828.02
Microsoft® Windows Repair Discv6.1.7601.175141
Microsoft® Windows System Restorev6.1.7601.240001
Microsoft® Windows-Systemwiederherstellungv6.1.7600.163851
Microsoft® Windows® operációs rendszerv10.0.18362.6501
Microsoft® Windows® operációs rendszer (64 bits)v12.0.18362.11
Microsoft® Windows® Operating Systemv12.0.18362.44922
Microsoft® Windows® Operating System (64 bits)v12.0.18362.17
Microsoft® Worksv9.7.613.01
Microsoft® Works Address Bookv9.7.613.01
Microsoft® Works Calendarv9.7.613.01
Microsoft® Works Data Storev9.7.613.01
Microsoft® Works Databasev9.7.613.01
Microsoft® Works Font Cachev9.7.613.01
Microsoft® Works PortFoliov9.7.613.01
Microsoft® Works Spreadsheetv9.7.613.01
Microsoft® Works Word Processorv9.7.613.01
Microsoft®-Laufwerksoptimierungv10.0.18362.6502
Migration Plugins host program (64 bits)v10.0.17763.11
MiracastView (64 bits)v10.0.10586.01
Mixed Reality Portal (64 bits)v2000.19101.1211.01
Mobile Plans (64 bits)v5.1911.1911.130011
Monitoraggio risorse e prestazioniv10.0.0.02
MSN Apps (64 bits)v4.34.2001.70041
MSOv16.0.12325.202981
MSO (64 bits)v16.0.12325.202982
Music (64 bits)v10.19101.1071.01
My Pictures Slideshow Screensaverv5.1.2600.55121
Mystify Screen Saverv6.1.7601.175142
Mystify Screen Saver (64 bits)v10.0.18362.110
Narratorv6.1.7601.175142
Ñâåäåíèÿ î ñèñòåìåv6.1.7601.238411
Ñðåäñòâî ïðîñìîòðà XPSv6.1.7601.240241
Ñðåäñòâî äèàãíîñòèêè ïàìÿòè Windowsv6.1.7600.163851
Ñïåöèàëüíàÿ ýêðàííàÿ êëàâèàòóðàv6.1.7601.185121
Ñòâîðåííÿ íîñ³¿â â³äíîâëåííÿv10.0.19549.10001
Notas rápidasv10.0.10586.01
Notepadv10.0.18362.111
Òàáëèöà ñèìâîëîâv5.2.3668.01
Òàáëèöÿ ñèìâîë³âv5.2.3668.01
ODBC Administratorv10.0.18362.112
ODBC-Administratorv10.0.18362.13
ODBC-felügyelõv10.0.18362.11
Office Licensing Admin Access Providerv16.0.12325.202761
Office Licensing Admin Access Provider (64 bits)v16.0.12325.202802
Office Source Enginev16.0.12228.201022
Office Source Engine (64 bits)v16.0.12325.202803
Office Subscription Licensing Heartbeatv16.0.12325.202981
Office Subscription Licensing Heartbeat (64 bits)v16.0.12325.202982
Office Telemetry Dashboardv16.0.12325.202981
Office Telemetry Dashboard (64 bits)v16.0.12325.202989
Office Telemetry Logv16.0.12325.202981
Office Telemetry Log (64 bits)v16.0.12325.202989
Office XML Handlerv16.0.12325.201721
Office XML Handler (64 bits)v16.0.12325.201723
Õîñò-ïðîöåññ Windows (Rundll32)v6.1.7601.237551
Ôîòîçàñòàâêàv10.0.19549.10001
Ôîòîçàñòàâêà (64 bits)v10.0.19546.10001
On-Screen Keyboardv5.1.2600.55121
Óñòàíîâùèê Windows®v5.0.7601.245351
Óñòàíîâùèê Windows® (64 bits)v5.0.7601.245351
Operaèní systém Microsoft® Windows®v12.0.18362.6501
Operaèní systém Microsoft® Windows® (64 bits)v12.0.18362.11
OSDResultsv3.0.12199.11
osrrb (64 bits)v10.0.15063.11731
Outlook Conflict Notev16.0.12325.202981
Outlook Conflict Note (64 bits)v16.0.12325.202982
Outlook Expressv6.0.2900.55121
Òåêñòîâûé ðåäàêòîð Wordpad Windowsv6.1.7601.242521
Óäàëåííûé ïîìîùíèê Windowsv6.1.7601.240561
Paintv10.0.18362.65021
People (64 bits)v10.1909.1910.80021
Personalize Handwriting Recognition UIv6.1.7600.163851
Personalize Handwriting Recognition UI (64 bits)v10.0.18362.12
Photos Screen Saverv10.0.18362.110
Photos Screen Saver (64 bits)v10.0.18362.110
PowerShell Core (64 bits)v6.0.2.01
PowerToys (64 bits)v0.14.1.02
Poznámkový blokv10.0.18362.6501
Print 3D (64 bits)v3.3.1903.200011
Print Dialog (64 bits)v10.0.10586.01
Problémarögzítõv10.0.18362.6501
Projekt1v1.0.0.01
Proteção de Tela Bolhas (64 bits)v10.0.17763.11
Proteção de Tela Faixas (64 bits)v10.0.17763.11
Proteção de tela Polígonos (64 bits)v10.0.17763.11
Protector de pantalla Burbujasv10.0.10586.01
Protector de pantalla Burbujas (64 bits)v10.0.10586.01
Protector de pantalla Cintasv10.0.10586.01
Protector de pantalla Cintas (64 bits)v10.0.10586.01
Protector de pantalla vacíov10.0.10586.01
Protector de pantalla vacío (64 bits)v10.0.10586.01
pwsh (64 bits)v7.0.0.01
Pøipojení ke vzdálené plo?ev10.0.18362.6501
Quick Assistv10.0.18362.118
Reconhecimento de Fala (64 bits)v5.3.22514.01
Reconocimiento de voz (64 bits)v5.3.19029.01
Recortesv10.0.10586.01
Recovery Media Creatorv10.0.18362.111
Registrazione azioni utentev10.0.18362.6502
Registrierungs-Editorv10.0.18362.6502
Registry Editorv10.0.18362.111
Remote Desktop Connectionv10.0.18362.111
Remote Desktop Connection Managerv2.7.1406.02
Remotedesktopverbindungv10.0.18362.6503
Rendszerinformációv10.0.18362.6501
Rendszerinformáció (64 bits)v10.0.18362.11
Rendszerkonfigurációs segédprogramv10.0.18362.6501
Reparaturdatenträger für Microsoft® Windowsv6.1.7600.163851
Reproductor de Windows Mediav12.0.10586.01
Resource and Performance Monitorv10.0.0.011
Resource Monitor (64 bits)v6.1.7601.238411
Ressourcen- und Leistungsüberwachungv10.0.0.03
Ribbons Screen Saverv6.1.7601.175141
Ribbons Screen Saver (64 bits)v10.0.18362.110
Riconoscimento vocale (64 bits)v5.3.23118.02
Schrittaufzeichnungv10.0.18362.6502
Screen Readerv10.0.18362.111
Screen saver Bolle (64 bits)v10.0.18362.12
Screen saver fotov10.0.18362.6502
Screen saver foto (64 bits)v10.0.18362.12
Screen Saver Nastri (64 bits)v10.0.18362.12
Screen saver Poligoni tridimensionali (64 bits)v10.0.18362.12
Screen saver Schermo nerov10.0.18362.6502
Screen saver Schermo nero (64 bits)v10.0.18362.12
Screen saver Testo 3D (64 bits)v10.0.18362.12
SDKBrowserv2.0.1410.190001
sedlauncher (64 bits)v10.0.17134.10071
sedsvc (64 bits)v10.0.17134.10071
Self-Extracting Cabinetv5.5.31.01
SelfCertv16.0.12325.202981
SelfCert (64 bits)v16.0.12325.202982
Send to OneNote Toolv16.0.12325.202982
Send to OneNote Tool (64 bits)v16.0.12325.202983
ServiceUIv1.3.0.01
ServiceUI (64 bits)v1.3.0.01
Session Logoff Utilityv5.1.2600.01
SetupPlatform module (64 bits)v10.0.17763.11
Sistema Operacional Microsoft® Windows®v10.0.17763.11
Sistema Operacional Microsoft® Windows® (64 bits)v10.0.17763.11
Sistema operativo Microsoft® Windows®v10.0.18362.6503
Sistema operativo Microsoft® Windows® (64 bits)v10.0.10586.01
Skype for Businessv16.0.12325.201723
Skype for Business (64 bits)v16.0.12325.202987
Sledování prostøedkù a výkonuv10.0.0.01
Snipping Toolv10.0.18362.113
Solitaire Game Appletv5.1.2600.01
Sound Recorder accessoryv5.1.2600.55121
Speech Recognitionv5.3.11513.01
Speech Recognition (64 bits)v5.3.23118.014
SpeechToTextOverlay64-Retail (64 bits)v1.21.1709.130021
Spiderv5.1.2600.55121
Sprachausgabev10.0.18362.6502
Spracherkennung (64 bits)v5.3.23118.03
Správce ODBCv10.0.18362.11
Správce úlohv10.0.18362.6501
SQL External minidumperv2019.150.1500.1583
SQL External minidumper (64 bits)v2019.150.1500.1582
Starfield Screen Saverv5.1.2600.55121
StartPanelv1.0.0.01
Steps Recorderv10.0.18362.110
Sticky Notesv6.1.7600.163851
Strumento di catturav10.0.18362.6502
System Center Configuration Managerv4.0.6487.20001
System Center Configuration Manager (64 bits)v4.0.6487.20001
System Configuration Utilityv10.0.18362.112
System Informationv10.0.18362.65013
System Information (64 bits)v10.0.18362.11
System Restorev5.1.2600.55121
Systeminformationenv10.0.18362.6503
Systeminformationen (64 bits)v10.0.18362.12
Systemkonfigurations-Hilfsprogrammv10.0.18362.6502
Systemkonfigurationsprogrammv6.1.7600.163851
Systémové informacev10.0.18362.6501
Systémové informace (64 bits)v10.0.18362.11
Szalagok képernyõvédõ (64 bits)v10.0.18362.11
Task Managerv10.0.18362.19
Task-Managerv10.0.18362.6502
Tastiera su schermo accessibilitàv10.0.18362.6502
Távoli asztali kapcsolatv10.0.18362.6501
TCUI-App (64 bits)v1.24.1812.100011
Teclado Virtual para Acessibilidadev10.0.17763.11
The Microsoft Hearts Networkv5.1.2600.01
Treiberpaket-Installationsprogramm (64 bits)v2.1.0.01
UDI Designerv3.0.12219.21
Updater Servicev19.222.1110.61
Utilità Configurazione di sistemav10.0.18362.6502
UtilMan EXEv5.1.2600.55121
Video (64 bits)v10.19101.1071.01
View 3D (64 bits)v7.1908.9012.01
View 3D Resource Resolverv7.1908.9012.01
Virtual Machine Connection (64 bits)v10.0.18362.11
Visor de XPSv10.0.10586.01
Visual Studio Code (64 bits)v1.41.1.05
Visual Studio Code - Insiders (64 bits)v1.42.0.02
VisualGestureBuilder (64 bits)v2.0.1410.190001
Volume Controlv5.1.2600.01
Výstøi?kyv10.0.18362.6501
Watson Subscriber for SENS Network Notificationsv16.0.12325.202761
Watson Subscriber for SENS Network Notifications (64 bits)v16.0.12325.202802
Welcome to Windowsv10.0.17763.11
WhatsNew.Store (64 bits)v8.2.1910.210021
WindowHidev2.5.0.01
WindowHide (64 bits)v2.5.0.01
Windows 10 Frissítési segédv1.4.9200.228071
Windows Audiorecorderv6.1.7600.163851
Windows Backup Utilityv5.1.2600.55121
Windows Calculatorv6.1.7601.175142
Windows Camera (64 bits)v2019.926.20.01
Windows Command Processorv10.0.18362.113
Windows Command Processor (64 bits)v10.0.19546.10001
Windows Contactsv10.0.18362.15
Windows Contacts (64 bits)v10.0.18362.15
Windows Control Panelv10.0.18362.121
Windows Control Panel (64 bits)v10.0.10586.01
Windows Defender Offline Shell (64 bits)v4.18.18362.14
Windows Defender User Interfacev6.1.7600.163851
Windows Defender User Interface (64 bits)v6.1.7600.163852
Windows Desktop Gadgetsv6.1.7601.175141
Windows DVD Makerv6.1.7601.236561
Windows DVD Maker (64 bits)v6.1.7601.236561
Windows Easy Transferv6.1.7601.238061
Windows Explorerv6.0.2900.55121
Windows Explorer (64 bits)v10.0.19546.10002
Windows gazdafolyamat (Rundll32)v10.0.18362.6501
Windows host process (Rundll32)v10.0.19546.10001
Windows host process (Rundll32) (64 bits)v10.0.18362.11
Windows Installation Rollback (64 bits)v10.0.17763.11
Windows Journalv6.1.7601.234891
Windows Journal (64 bits)v10.0.10586.01
Windows leállítási és indoklóeszköz (64 bits)v10.0.18362.11
Windows Mailv6.1.7600.163852
Windows Mail (64 bits)v6.1.7600.163851
Windows Media Centerv6.1.7600.163851
Windows Media Center (64 bits)v6.1.7600.163852
Windows Media Playerv12.0.18362.65019
Windows Media Player (64 bits)v12.0.18362.15
Windows Media Player Configurationv12.0.18362.4496
Windows Media Player Configuration (64 bits)v12.0.18362.15
Windows Media Player Launcherv12.0.18362.12
Windows Media Player Launcher (64 bits)v12.0.18362.11
Windows Media Player-indítóv12.0.18362.6501
Windows Media Player-indító (64 bits)v12.0.18362.11
Windows Media Player-Launcherv12.0.18362.5302
Windows Media Player-Launcher (64 bits)v12.0.18362.12
Windows Media Player-Netzwerkfreigabedienst (64 bits)v12.0.18362.12
Windows memóriadiagnosztikai eszközv10.0.18362.6501
Windows Memory Diagnostics Toolv10.0.18362.111
Windows Mobility Centerv6.1.7601.175142
Windows Movie Makerv16.4.3528.3312
Windows Picture Acquisition Wizardv5.1.2600.55121
Windows PowerShellv10.0.18362.65022
Windows PowerShell (64 bits)v10.0.18362.119
Windows PowerShell ISEv10.0.18362.122
Windows Remote Assistancev6.1.7600.163851
Windows Remote Shutdown Toolv5.1.2600.55121
Windows Sandboxv10.0.18362.11
Windows Search System Trayv7.0.6001.165031
Windows Sound Recorderv6.1.7600.163851
Windows Store (64 bits)v12001.1001.1.01
Windows Task-Manager (64 bits)v6.1.7601.175141
Windows Tour Launcherv6.0.2900.55121
Windows Update Application Launcherv7.6.7601.244362
Windows Wordpadv10.0.18362.111
Windows Wordpad (64 bits)v10.0.18362.12
Windows Wordpad alkalmazásv10.0.18362.6501
Windows Wordpad alkalmazás (64 bits)v10.0.18362.11
Windows WordPad-Anwendungv10.0.18362.6503
Windows WordPad-Anwendung (64 bits)v10.0.18362.12
Windows Write (64 bits)v6.1.7600.163851
Windows XP Familyv6.3.18.01
Windows-Befehlsprozessorv10.0.18362.6503
Windows-EasyTransfer-Anwendungv6.1.7601.238061
Windows-Explorer (64 bits)v10.0.18362.6502
Windows-Herunterfahrprogramm und Anmerkungstool (64 bits)v6.1.7600.163851
Windows-Hostprozess (Rundll32)v6.1.7601.237551
Windows-Minianwendungenv6.1.7601.175141
Windows-Minianwendungen (64 bits)v6.1.7601.175141
Windows-Rechnerv6.1.7601.175141
Windows-Remoteunterstützungv6.1.7601.240561
Windows-Speicherdiagnosetoolv10.0.18362.6503
Windows® Internet Explorerv8.0.7601.175141
WinRERunv6.1.2373.01
WinRERun (64 bits)v6.1.2373.01
Wizard Shellv3.0.12215.11
Wizard Shell (64 bits)v3.0.12215.11
Wms Session Agent (64 bits)v10.0.18362.11
Wms User Agent (64 bits)v10.0.18362.11
WmsDashboardv10.0.18362.11
WmsManagerv10.0.18362.11
WmsRepairService (64 bits)v10.0.18362.11
WmsService (64 bits)v10.0.18362.11
Word Converterv16.0.12325.202981
Word Converter (64 bits)v16.0.12325.202982
WordPad MFCv5.1.2600.60101
Wörterbuchv9.7.613.01
Xbox (64 bits)v48.59.1911.130011
XPS Viewerv10.0.18362.13
XPS-Viewerv10.0.18362.12
Ýêðàííàÿ çàñòàâêà "Ãåîìåòðè÷åñêèé âàëüñ"v6.1.7601.175141
Ýêðàííàÿ çàñòàâêà "Ãåîìåòðè÷åñêèé âàëüñ" (64 bits)v6.1.7601.175141
Ýêðàííàÿ ëóïà Ìàéêðîñîôòv6.1.7600.163851
Ýêðàííàÿ ôîòîçàñòàâêàv6.1.7601.175141
Ýêðàííàÿ ôîòîçàñòàâêà (64 bits)v6.1.7601.175141
Üres képernyõkímélõv10.0.18362.6501
Üres képernyõkímélõ (64 bits)v10.0.18362.11
Záznam postupuv10.0.18362.6501
Zeichentabellev5.2.3668.03
Zone Datafilev1.2.626.11
Åêðàííà ëóïà (Microsoft)v10.0.19549.10001
Äèñïåò÷åð çàâäàíüv10.0.19549.10001
Äåôðàãìåíòàöèÿ äèñêà (Ìàéêðîñîôò)v6.1.7601.175141
Öåíòð ìîáèëüíîñòè Windowsv6.1.7600.163851