Follow us on Twitter


ProductVersionUsers
.NET Core Host (64 bits)v3.100.620.316041
3D Text Screen Saverv6.3.9600.174152
3D Text Screen Saver (64 bits)v10.0.19041.15
3D-Textbildschirmschoner (64 bits)v10.0.19041.17
Accessibilité au Clavier visuelv10.0.19041.5612
Accessibility On-Screen Keyboard v10.0.19041.15
Administrador ODBC v0.1.0.11
Administrateur ODBCv10.0.19041.5612
Antimalware Service Executable (64 bits) v4.18.1909.63
Application Windows Wordpadv10.0.19041.5612
Application Windows Wordpad (64 bits)v10.0.19041.11
Ausführbare Microsoft®-HTML-Hilfsdatei (64 bits)v10.0.19041.5611
Àäìèíèñòðàòîð ODBCv10.0.19041.5611
Áëîêíîòv10.0.19041.5611
Äèñïåò÷åð çàäà÷v10.0.19041.5611
Çàñòàâêà "Ëåíòû" (64 bits)v10.0.19041.11
Çàñòàâêà "Ìûëüíûå ïóçûðè" (64 bits)v10.0.19041.11
Çàñòàâêà "Îáúåìíûé òåêñò" (64 bits)v10.0.19041.11
Èteèka obrazovkyv10.0.19041.5611
Écran de veille Bulles (64 bits)v10.0.19041.12
Écran de veille Photosv10.0.19041.5612
Écran de veille Photos (64 bits)v10.0.19041.12
Écran de veille Rubans (64 bits)v10.0.19041.12
Écran noirv10.0.19041.5612
Écran noir (64 bits)v10.0.19041.12
Éditeur du Registrev10.0.19041.5612
Šetøiè obrazovky Bubliny (64 bits)v10.0.19041.11
Šetøiè obrazovky Mystifikace (64 bits)v10.0.19041.11
Šetøiè obrazovky Pásy (64 bits)v10.0.19041.11
Šetøiè obrazovky z fotografiív10.0.19041.5611
Šetøiè obrazovky z fotografií (64 bits)v10.0.19041.11
Ìîíèòîð ðåñóðñîâ è ïðîèçâîäèòåëüíîñòèv10.0.0.01
Íàñòðîéêà ñèñòåìûv10.0.19041.5611
Íîæíèöûv10.0.19041.5611
Îáðàáîò÷èê êîìàíä Windowsv10.0.19041.5611
Îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà Microsoft(R) Windows(R)v10.0.19041.5611
Îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà Microsoft® Windows®v10.0.19041.5611
Îïòèìèçàöèÿ äèñêà (Ìàéêðîñîôò)v10.0.19041.5611
Ïåñî÷íèöà Windowsv10.0.19041.5611
Ïðîèãðûâàòåëü Windows Mediav12.0.19041.5611
Ïóñòîé ýêðàív10.0.19041.5611
Ïóñòîé ýêðàí (64 bits)v10.0.19041.11
Ðåäàêòîð ðååñòðàv10.0.19041.5611
Ñâåäåíèÿ î ñèñòåìåv10.0.19041.5611
Ñïåöèàëüíàÿ ýêðàííàÿ êëàâèàòóðàv10.0.19041.5611
Ñðåäñòâî äèàãíîñòèêè ïàìÿòè Windowsv10.0.19041.5611
Ñðåäñòâî çàïèñè äåéñòâèév10.0.19041.5611
Ñðåäñòâî ïðîñìîòðà XPSv10.0.19041.11
Ñðåäñòâî ÷òåíèÿ ñ ýêðàíàv10.0.19041.5611
Òàáëèöà ñèìâîëîâv5.2.3668.01
Òåêñòîâûé ðåäàêòîð Wordpad Windowsv10.0.19041.5611
Óñòàíîâùèê Windows®v5.0.19041.5611
Õîñò-ïðîöåññ Windows (Rundll32) (64 bits)v10.0.19041.11
Ýêðàííàÿ çàñòàâêà "Ãåîìåòðè÷åñêèé âàëüñ" (64 bits)v10.0.19041.11
Ýêðàííàÿ ëóïà Ìàéêðîñîôòv10.0.19041.5611
Ýêðàííàÿ ôîòîçàñòàâêàv10.0.19041.5611
Ýêðàííàÿ ôîòîçàñòàâêà (64 bits)v10.0.19041.11
Betriebssystem Microsoft® Windows®v10.0.19041.5616
Bildschirmschoner "Mystify" (64 bits)v10.0.19041.16
Bildschirmschoner "Photos"v10.0.19041.5616
Bildschirmschoner "Photos" (64 bits)v10.0.19041.16
Bildschirmschoner "Schleifen" (64 bits)v10.0.19041.16
Bildschirmschoner "Seifenblasen" (64 bits)v10.0.19041.16
Bildschirmtastatur für Barrierefreiheitv10.0.19041.5616
Blank Screen Saverv10.0.19041.14
Blank Screen Saver (64 bits)v10.0.19041.14
Blend for Visual Studiov16.7.30611.232
Bloc de notas v0.1.0.11
Bloc-notesv10.0.19041.5612
Boot Configuration Data Editorv6.1.7600.163851
Boot Sector Manipulation Toolv6.1.7600.163851
BrowserCore (64 bits)v10.0.19041.13
Bubbles Screen Saver v6.3.9600.174152
Bubbles Screen Saver (64 bits) v10.0.19041.14
Calculadora de Windows v0.1.0.11
Camera (64 bits)v6.3.9600.174181
Character Map v5.2.3668.04
codecpacks.heif (64 bits)v1.0.2009.90021
codecpacks.VP9 (64 bits)v1.0.2009.80011
codecpacks.webp (64 bits)v1.0.2009.290011
ColorPicker (64 bits)v0.23.2.01
Connexion Bureau à distancev10.0.19041.5612
Cortana (64 bits)v2.2009.23741.01
Cortana System Service (64 bits)v2.2009.23741.01
Create Virtual Machinev10.0.19041.14
cscv2.9.0.632081
Defender MDM CSP v0.1.0.11
disktoast (64 bits)v10.0.15063.14752
DPLaunch (64 bits)v8.20.468.01
Editorv10.0.19041.5617
Editor registruv10.0.19041.5611
Enregistreur d’actionsv10.0.19041.5612
Erstellung von Wiederherstellungsmedienv10.0.19041.5616
expediteupdater (64 bits)v10.0.18362.11311
FancyZonesEditor (64 bits)v0.23.2.01
Features On Demand Helper (64 bits) v0.1.0.11
Feedback Clientv14.0.25420.11
Forbindelse til Fjernskrivebordv10.0.19041.5611
GameBar (64 bits)v1.54.2006.40011
Gestionnaire des tâchesv10.0.19041.5612
IEToEdge BHOv86.0.622.481
IEToEdge BHO (64 bits)v86.0.622.5126
ImageResizer (64 bits)v0.23.2.01
Imaging Devices Control Panelv10.0.19041.5611
Imaging Devices Control Panel (64 bits)v10.0.19041.11
Informations systèmev10.0.19041.5612
Informations système (64 bits)v10.0.19041.11
Input Personalization Server (64 bits)v10.0.19041.11
Installateur Windows® (64 bits)v5.0.19041.11
Internet Explorerv11.0.19041.56115
Internet Explorer (64 bits)v11.0.19041.13
Internet Information Servicesv10.0.19041.5071
Interpréteur de commandes Windowsv10.0.19041.5612
Joblistev10.0.19041.5611
Klippeværktøjv10.0.19041.5611
Lecteur d’écranv10.0.19041.5612
Lecteur Windows Mediav12.0.19041.5613
Lecteur Windows Media (64 bits)v12.0.19041.11
Leerer Bildschirmschonerv10.0.19041.5616
Leerer Bildschirmschoner (64 bits)v10.0.19041.16
LogCollectorv10.0.19041.11
Loupe Microsoftv10.0.19041.5612
Mail and Calendar (64 bits)v16005.13228.41011.01
Malicious Software Removal Tool (64 bits)v5.83.17439.11
Malovánív10.0.19041.5611
Mapa znakùv5.2.3668.01
Maps (64 bits)v10.2008.0.01
Math Input Panel Accessory v0.1.0.11
Math Input Panel Accessory (64 bits)v10.0.19041.117
Microsoft .NET Frameworkv4.5.50938.184081
Microsoft Accessv16.0.12527.212361
Microsoft Access (64 bits)v16.0.13231.2041810
Microsoft Alarms and Clock (64 bits)v10.2007.3.01
Microsoft Application Error Reporting (64 bits) v0.1.0.11
Microsoft Application Virtualization (App-V)v5.2.158.02
Microsoft Application Virtualization (App-V) (64 bits)v5.2.162.09
Microsoft Appx Click Handler (64 bits)v1.0.1910.180021
Microsoft Azure Information Protectionv2.7.101.01
Microsoft ® Windows Based Script Host (64 bits)v5.812.10240.163842
Microsoft Baseline Security Analyzer (64 bits)v2.3.2208.01
Microsoft Calculator (64 bits)v10.2008.2.01
Microsoft Clip Organizerv14.0.7107.50001
Microsoft Edgev86.0.622.5143
Microsoft Edge (64 bits)v86.0.622.511588
Microsoft Edge Browser Exporter (64 bits)v11.0.19041.13
Microsoft Edge Content Process (64 bits)v11.0.19041.13
Microsoft Edge Web Platform (64 bits)v11.0.19041.13
Microsoft Edge WebView2v86.0.622.481
Microsoft Edge WebView2 (64 bits)v86.0.622.5126
Microsoft Excelv16.0.12527.212361
Microsoft Excel (64 bits)v16.0.13231.2041811
Microsoft Get Help (64 bits)v10.2004.2005.80011
Microsoft InfoPath 2010v14.0.7162.50001
Microsoft iSCSI-Initiatorkonfigurationstoolv10.0.19041.5617
Microsoft Management Consolev10.0.19041.5615
Microsoft Mathematicsv4.0.325.01
Microsoft Officev16.0.12527.212362
Microsoft Office (64 bits)v16.0.13231.2041811
Microsoft Office 2010v14.0.7261.50002
Microsoft Office 2010 (64 bits)v14.0.7261.50001
Microsoft Office 2016v16.0.4786.10002
Microsoft Office 2016 (64 bits)v16.0.5071.10002
Microsoft Office Excel v0.1.0.11
Microsoft OneDrivev20.169.823.611
Microsoft OneDrive for Business (64 bits)v16.0.4723.10003
Microsoft OneNote v14.0.7162.50002
Microsoft OneNote (64 bits)v16.0.5014.10007
Microsoft OneNote Share Charm (64 bits)v16.0.13127.201901
Microsoft Outlookv16.0.12527.212363
Microsoft Outlook (64 bits)v16.0.13231.2041813
Microsoft Outlook Accounts (64 bits)v16.0.13223.338301
Microsoft Outlook Communications (64 bits)v16.0.13223.338301
Microsoft Photos (64 bits)v2020.20090.1002.01
Microsoft PowerPointv16.0.12527.212361
Microsoft PowerPoint (64 bits)v16.0.13231.2041811
Microsoft Project (64 bits)v16.0.13328.201542
Microsoft Publisher (64 bits)v16.0.13231.2041810
Microsoft Screen Magnifierv10.0.19041.15
Microsoft Security Client (64 bits) v0.1.0.11
Microsoft SharePoint Workspacev14.0.7113.50051
Microsoft Skærmforstørrelsev10.0.19041.5611
Microsoft Snip & Sketch (64 bits)v10.2008.2008.140071
Microsoft SoundRecorder (64 bits)v10.2008.0.01
Microsoft SQL Serverv2019.150.18338.02
Microsoft SQL Server (64 bits)v15.0.4073.231
Microsoft StickyNotes (64 bits)v3.7.142.01
Microsoft Tablet PC Componentv10.0.19041.13
Microsoft Teamsv1.10.54.05
Microsoft Test Managerv14.0.25420.11
Microsoft Visiov16.0.12527.212361
Microsoft Visio (64 bits)v16.0.13328.201543
Microsoft Visual Studio v0.1.0.11
Microsoft Visual Studio 2015v14.0.25420.11
Microsoft Visual Studio 2017v15.9.28307.12741
Microsoft Visual Studio 2019v16.7.30611.232
Microsoft Windows Feedback Hub (64 bits)v1.1907.1911.110021
Microsoft Wordv16.0.13231.203902
Microsoft Word (64 bits)v16.0.13231.2041811
Microsoft Your Phone (64 bits)v1.20092.123.01
Microsoft Zune (64 bits)v4.8.2345.01
Microsoft-Bildschirmlupev10.0.19041.5617
Microsoft.PowerToys.Settings.UI (64 bits)v0.23.2.01
Microsoft.PowerToys.Settings.UI.Runner (64 bits)v0.23.2.01
Microsoft.WebMediaExtensions (64 bits)v1.0.1903.280051
Microsoft® C/C++ OpenMP Runtime (64 bits)v14.0.23918.01
Microsoft® Drevoptimeringv10.0.19041.5611
Microsoft® Drive Optimizerv10.0.19041.14
Microsoft® Office (64 bits)v14.0.370.4001
Microsoft® Register Serverv4.0.0.01
Microsoft® Silverlightv5.1.50918.04
Microsoft® Windows® Operating Systemv10.0.19041.50812
Microsoft® Windows® Operating System (64 bits)v10.7430.19041.5463
Microsoft® Windows® Operativsystemv10.0.19041.5611
Microsoft®-Laufwerksoptimierungv10.0.19041.5616
MicrosoftR WindowsR Operating Systemv10.0.19041.5611
MicrosoftR WindowsR Operating System (64 bits)v10.0.19041.11
Mixed Reality Portal (64 bits)v2000.20081.1312.01
MouseKeyboardCenter (64 bits)v13.221.137.01
mrt (64 bits)v5.83.17439.11
MSN Apps (64 bits)v4.46.2009.300021
Music (64 bits)v10.20092.1031.01
Mystify Screen Saverv6.3.9600.174152
Mystify Screen Saver (64 bits)v10.0.19041.14
Narrator v0.1.0.11
Notepadv10.0.19041.14
Notesblokv10.0.19041.5611
ODBC Administrator v10.0.19041.15
ODBC-Administratorv10.0.19041.5617
Office Source Engine (64 bits)v14.0.7211.50001
Office Telemetry Dashboardv16.0.12527.212362
Office Telemetry Dashboard (64 bits)v16.0.10367.200488
Office Telemetry Logv16.0.12527.212362
Office Telemetry Log (64 bits)v16.0.10367.200488
OneDrive (64 bits)v6.3.9600.174181
Operaèní systém Microsoft® Windows®v12.0.19041.5611
Operaèní systém Microsoft® Windows® (64 bits)v12.0.19041.11
Oprettelse af genoprettelsesmediev10.0.19041.5611
Optimiseur de lecteur Microsoft®v10.0.19041.5612
osrrb (64 bits)v10.0.15063.11732
Outil Capture d’écranv10.0.19041.5612
Paintv10.0.19041.56114
Pauseskærm med bånd (64 bits)v10.0.19041.11
Pauseskærmen 3D Tekst (64 bits)v10.0.19041.11
Pauseskærmen Billederv10.0.19041.5611
Pauseskærmen Billeder (64 bits)v10.0.19041.11
Pauseskærmen Bobler (64 bits)v10.0.19041.11
Pauseskærmen Geometri (64 bits)v10.0.19041.11
Pøipojení ke vzdálené plošev10.0.19041.5611
People (64 bits)v10.1909.2003.240011
Personalize Handwriting Recognition UI (64 bits)v10.0.19041.11
Photos (64 bits)v6.3.9600.174181
Photos Screen Saverv10.0.19041.14
Photos Screen Saver (64 bits)v10.0.19041.14
PowerLauncher (64 bits)v0.23.2.01
PowerToys (64 bits)v0.23.2.02
Poznámkový blokv10.0.19041.5611
Print 3D (64 bits)v3.3.1903.200011
Protector de pantalla Burbujas v0.1.0.11
Protector de pantalla Cintas v0.1.0.11
QSettings (64 bits)v8.20.468.01
Quick Assistv10.0.19041.114
Reconnaissance vocale (64 bits)v5.3.24006.02
Recovery Media Creatorv10.0.19041.5615
Registreringseditorv10.0.19041.5611
Registrierungs-Editorv10.0.19041.5616
Registry Editorv10.0.19041.13
Remote Desktop Connection v10.0.19041.14
Remotedesktopverbindungv10.0.19041.5616
Report Server Configuration Tool (64 bits)v15.0.1102.6751
Resource and Performance Monitorv10.0.0.04
Ressourcen- und Leistungsüberwachungv10.0.0.06
Ribbons Screen Saver v6.3.9600.174152
Ribbons Screen Saver (64 bits) v10.0.19041.14
Schrittaufzeichnungv10.0.19041.5617
Screen Readerv10.0.19041.14
sedlauncher (64 bits)v10.0.17134.10031
sedsvc (64 bits)v10.0.17134.10031
Send to OneNote Tool (64 bits)v16.0.13328.201542
Serveur de personnalisation d’entrée (64 bits)v10.0.19041.11
Skærmlæserv10.0.19041.5611
Skype for Business v0.1.0.11
Skype for Business (64 bits)v16.0.13231.204189
Sledování prostøedkù a výkonuv10.0.0.01
Snipping Toolv10.0.19041.56110
Speech Recognition (64 bits)v5.3.24006.06
SpeechToTextOverlay64-Retail (64 bits)v1.21.1709.130021
Sprachausgabev10.0.19041.5617
Spracherkennung (64 bits)v5.3.24006.06
Správce úlohv10.0.19041.5611
Správce ODBCv10.0.19041.5611
Steps Recorder v10.0.19041.14
Sticky Notes v6.3.9600.163842
SyncToy (64 bits)v2.1.0.01
Système d'exploitation Microsoft® Windows®v10.0.19041.5612
Système d'exploitation Microsoft® Windows® (64 bits)v10.0.19041.11
Système d’exploitation Microsoft® Windows®v12.0.19041.5612
Système d’exploitation Microsoft® Windows® (64 bits)v12.0.19041.12
Systémové informacev10.0.19041.5611
Systémové informace (64 bits)v10.0.19041.11
System Configuration Utilityv10.0.19041.15
System Informationv10.0.19041.14
Systeminformationenv10.0.19041.5616
Systemkonfigurations-Hilfsprogrammv10.0.19041.5616
Systemkonfigurationsprogramv10.0.19041.5611
Systemoplysningerv10.0.19041.5611
Table des caractèresv5.2.3668.02
Talegenkendelse (64 bits)v5.3.24006.01
Task Manager v10.0.19041.13
Task-Managerv10.0.19041.5617
TCUI-App (64 bits)v1.24.1812.100011
Tegnoversigtv5.2.3668.01
Tom pauseskærmv10.0.19041.5611
Tom pauseskærm (64 bits)v10.0.19041.11
Trinoptagerv10.0.19041.5611
uhssvc (64 bits)v10.0.18362.11311
Utilitaire de configuration systèmev10.0.19041.5612
Výstøižkyv10.0.19041.5611
VBCSCompilerv2.9.0.632081
Video (64 bits)v10.20082.1042.01
View 3D (64 bits)v7.2009.29132.01
View 3D Resource Resolverv7.2009.29132.01
Virtual Machine Connection (64 bits)v10.0.19041.11
Visionneuse XPSv10.0.19041.11
Visual Studio Code (64 bits)v1.50.1.04
vmwv10.0.19041.11
WhatsNew.Store (64 bits)v9.10.2009.20011
Windows 10 Update Assistantv1.4.9200.230721
Windows App Certification Kit (64 bits) v10.0.18362.12
Windows Azure SDK (64 bits)v2.9.6496.251
Windows Calculatorv6.3.9600.176671
Windows Camera (64 bits)v2020.504.60.01
Windows Command Processorv10.0.19041.15
Windows Command Processor (64 bits) v0.1.0.11
Windows Contactsv10.0.19041.12
Windows Contacts (64 bits)v10.0.19041.12
Windows Control Panelv10.0.19041.42313
Windows Control Panel (64 bits)v10.0.19041.4232
Windows Defender (64 bits)v4.10.209.01
Windows Defender Offline Shell (64 bits)v4.18.1907.163842
Windows Easy Transferv6.3.9600.174151
Windows Explorer (64 bits) v0.1.0.11
Windows host process (Rundll32) v6.3.9600.174152
Windows host process (Rundll32) (64 bits)v10.0.19041.11
Windows Live Mailv16.4.3528.3311
Windows Media Playerv12.0.19041.56113
Windows Media Player (64 bits)v12.0.19041.11
Windows Media Player Configurationv12.0.19041.12
Windows Media Player Configuration (64 bits)v12.0.19041.12
Windows Memory Diagnostics Tool v10.0.19041.15
Windows Phonev1.1.2726.01
Windows PowerShellv10.0.19041.56116
Windows PowerShell (64 bits)v10.0.19041.115
Windows PowerShell ISEv10.0.19041.114
Windows Sandboxv10.0.19041.11
Windows Sound Recorderv6.3.9600.163841
Windows Store (64 bits)v12010.1001.2.01
Windows Update Application Launcher v0.1.0.11
Windows Værktøj til hukommelsesdiagnosticeringv10.0.19041.5611
Windows værtsproces (Rundll32) (64 bits)v10.0.19041.11
Windows Wordpadv10.0.19041.5616
Windows Wordpad (64 bits)v10.0.19041.11
Windows WordPad-Anwendungv10.0.19041.5617
Windows Wordpad-programv10.0.19041.5611
Windows-Befehlsprozessorv10.0.19041.5616
Windows-Explorer (64 bits)v10.0.19041.5614
Windows-Hostprozess (Rundll32) (64 bits)v10.0.19041.11
Windows-Sandboxv10.0.19041.5611
Windows-Speicherdiagnosetoolv10.0.19041.5616
Windows® Internet Explorerv9.0.8112.164211
WmsDashboardv10.0.19041.11
WmsManagerv10.0.19041.11
Xbox (64 bits)v12.67.2007.210011
Xbox Game Bar (64 bits)v5.420.8043.01
xirrusv1.0.0.01
XPS Viewer v6.3.9600.189112
XPS-Viewer v10.0.19041.12
YourPhoneAppProxy (64 bits)v1.0.0.01
Záznam postupuv10.0.19041.5611
Zeichentabellev5.2.3668.06